VTech - Książeczka bajeczka, zabawka interaktywna Zobacz większe

VTech - Książeczka bajeczka, zabawka interaktywna

Nowy produkt

Zabawka niemowlęca

Więcej szczegółów

76,00 zł brutto

Dodaj do listy życzeń

Więcej informacji

Ksią­żecz­ka Ba­jecz­ka to naj­lep­sza pierw­sza lek­tu­ra dla Two­je­go dziec­ka. Na stro­nach za­pro­jek­to­wa­nych spe­cjal­nie dla dzie­ci, Twój ma­lu­szek mo­że od­kry­wać świat i po­bu­dzić wy­obraź­nię. Ko­lo­ro­we obraz­ki, pod­świe­tla­ne zwie­rząt­ka, ru­cho­me ele­men­ty do prze­su­wa­nia i fan­ta­stycz­ne pio­sen­ki – ba­jecz­ki spra­wią wie­le ra­do­ści i za­ba­wy każ­de­mu dziec­ku. Na­ci­śnij przy­cisk z nut­ka­mi. Czas na wspól­ne baj­ko­gra­nie!

W to­wa­rzy­stwie we­so­łych zwie­rzą­tek i przy sied­miu wy­jąt­ko­wych pio­sen­kach Two­je dziec­ko po­bu­dzi zmy­sły; wzro­ku, słu­chu i do­ty­ku, któ­re kształ­tu­ją się w nim wła­śnie te­raz. Sta­ran­nie za­pro­jek­to­wa­ne i wy­ko­na­ne z do­bre­go ma­te­ria­łu stro­ny ksią­żecz­ki są od­por­ne na ugry­zie­nia ma­lu­chów, a to spra­wia, że bę­dą słu­żyć przez dłu­gi czas.

Pro­ste me­lo­die i ła­twe do za­pa­mię­ta­nia tek­sty pio­se­nek po­zwa­la­ją szyb­ko na­uczyć się je śpie­wać i mu­zy­ko­wać wraz z dziec­kiem. Ksią­żecz­ka Ba­jecz­ka spra­wi każ­de­mu ma­lusz­ko­wi wie­le ra­do­ści z za­ba­wy!

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

VTech - Książeczka bajeczka, zabawka interaktywna

VTech - Książeczka bajeczka, zabawka interaktywna

Zabawka niemowlęca

30 Inne produkty w tej samej kategorii: